Heidelbergse catechismus

Vraag 74: Zal men ook de jonge kinderen dopen?

Antwoord:

(A) Ja het; want mitsdien zij alzowel als de volwassenen in het verbond Gods en in Zijn gemeente begrepen zijn, (En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. Genesis 17:7)

  • Antwoord A: Het verbond waarover gesproken wordt, is het nieuwe verbond, zie laatste zin van het antwoord op vraag 74. In Jer. 31 en Heb. 8 kunnen we lezen dat dit verbond opgericht wordt met Juda en Israël en niet met andere volkeren. Wel lezen we in Gal. 3 dat iedereen die in Christus is, dat is wedergeboren is, het zaad (geestelijk) van Abraham is en naar de belofte erfgenaam zoals God dit aan Abraham heeft beloofd in Gen.17:4.

(B) en dat hun door Christus’ bloed de verlossing van de zonden (Maar Jezus zeide: Laat af van de kinderkens, en verhindert hen niet tot Mij te komen; want derzulken is het Koninkrijk der hemelen. Mattheüs 19:14)

  • Antwoord B: Iedereen die toevlucht neemt tot het bloed van Christus wordt de verlossing van de zonden toegezegd. Ook al ben je niet gedoopt. Matt. verwijst op geen enkele manier naar een doop. Wel dat Jezus de kinderen zegende.

(C)en de Heilige Geest, Die het geloof werkt, niet minder dan den volwassenen toegezegd wordt, (Want hij zal groot zijn voor den Heere; noch wijn, noch sterken drank zal hij drinken, en hij zal met den Heiligen Geest vervuld worden, ook van zijner moeders lijf aan. Lukas 1:15 Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af; van den buik mijner moeder aan zijt Gij mijn God. Psalmen 22:11 Maar hoor nu Mijn knecht Jakob, en Israel, dien Ik verkoren heb! Zo zegt de HEERE, uw Maker, en uw Formeerder van den buik af, Die u helpt: Vrees niet, o Jakob, Mijn knecht, en gij, Jeschurun, dien Ik uitverkoren heb! Want Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen. Jesaja 44:1-3 Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal. Handelingen 2:39),

  • Antwoord C: Reeds eerder, bij het doopformulier, werd aangegeven dat de belofte waar Petrus aan refereert, niet de belofte is die aan Abraham wordt gegeven, maar de belofte waarover de profeet Joël heeft geschreven.

(D) zo moeten zij ook door den Doop, als door het teken des verbonds, der christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, (Kan ook iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt zouden worden, welke den Heiligen Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? Handelingen 10:47 Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd door den man; want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. 1 Korinthe 7:14) 

  • Antwoord D1: Uitgangspunt hier is dat de dopelingen de Heilige Geest hebben ontvangen. Dit is in tegenspraak met het dopen van kleine kinderen. Zij die de Heilige Geest hebben ontvangen, zijn wedergeboren.
  • Antwoord D2: Het kind wordt heilig genoemd omdat het apart is gezet binnen het gezin. Het is een wettelijk kind en geen bastaard. Paulus refereert op geen enkele manier naar de doop of verbond met Abraham, wel naar het huwelijksverbond.

(E) gelijk in het Oude Verbond of Testament door de Besnijdenis geschied is, (E: En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuids vlees niet zal besneden worden, dezelve ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden; hij heeft Mijn verbond gebroken. Genesis 17:14)

  • Antwoord E: Dit oude verbond kan worden verbroken i.t.t. het nieuwe verbond dat niet verbroken kan worden. Er wordt daarom een duidelijk onderscheid gemaakt tussen deze twee verbonden, zie Hebt. 8: Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 11  En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. 12  Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. 13  Als Hij spreekt van een nieuw [verbond], heeft Hij [daarmee] het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen.

(F) voor dewelke in het Nieuwe Verbond de Doop ingezet is. (F: In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus; Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft. En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende. Kolossenzen 2:11-13)

  • Antwoord F: Paulus in Kol spreekt over een besnijdenis niet met handen gemaakt, een besnijdenis aan het hart, dat is de wedergeboorte. Er wordt op geen enkele wijze uitgelegd dat de besnijdenis in het vlees vervangen wordt door de doop. Wel dat de doop de besnijdenis aan het hart beduidt. Zij die aan het hart zijn besneden zijn nieuwe mensen waarvan de zonden zijn vergeven. Paulus schrijft niet dat kinderen die worden gedoopt op basis van het verbond automatisch besneden zijn aan het hart omdat ze gedoopt worden. Dan zou de doop (uiterlijk) iets innerlijks bewerkstelligen. Door iemand te dopen wordt de dopeling aan het hart besneden. Dit lijkt mij volledig in tegenspraak met datgene wat o.a. het doopformulier in F1 aangeeft, tenzij van nieuws geboren worden kun je het rijk van God niet binnengaan.

Reacties zijn gesloten.