Verbond & Doop

Wat hebben verbond en doop met elkaar te maken?

In de reformatorische kerken wordt geleerd dat de doop (waterdoop) het teken van het genadeverbond is. Over de betekenis van de doop aan kleine kinderen en het genadeverbond wordt heel verschillend gedacht. De reformatorische denominaties hebben hun eigen publicaties over de betekenis van verbond en doop. Wanneer je ze bestudeert, wordt het er niet makkelijker op om te begrijpen wat nu de betekenis is. Het zijn meestal lange uitleggingen. Uiteindelijk komt het erop neer dat de reformatorische gezindte de doop ziet als plaatsvervanger van de besnijdenis. De doop is het teken dat je toetreedt tot de gemeenschap, in het oude testament tot het volk Israël en in het nieuwe testament tot de kerk. 

Verbond

In de Bijbel wordt over diverse verbonden geschreven, onder andere het verbond met Noach,  Abraham, David en Jezus Christus. Genadeverbond is volgens de reformatorische kerken een overkoepelend begrip voor alle verbonden. Het woord "genadeverbond" wordt als zodanig niet vermeld in de Bijbel.  Ook is er een verschil tussen de reformatorische kerken over de vraag of er twee of drie verbonden zijn: Verbond der verlossing -  Verbond der werken - Verbond der genade. Het wordt er allemaal niet begrijpelijker door.

Doop

Doop is een instelling van de Heere Jezus Christus. (Matt.28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.) 

Samenvattend zouden we de positie van de reformatorische kerken als volgt kunnen weergeven: In het O.T. werden baby’s (mannelijk) besneden als teken van het verbond dat God met Abraham sloot (Gen.17), hierdoor traden zij toe tot de gemeenschap. In het nieuwe testament is de doop het teken dat je toetreedt tot de gemeenschap(gemeente). Omdat de kinderen ook tot de gemeenschap horen, mogen wij hen het teken van de doop niet onthouden. (Hele huisgezinnen werden immers gedoopt!)

In de volgende pagina's willen wij u meenemen in deze gedachte over de toetreding tot de gemeenschap. Centraal in de behandeling van verbond & doop staan de volgende vragen;

→ Wat is het (genade)verbond en wie zijn deel van de gemeenschap?

→ Waarom doop je, of wil je gedoopt worden?

→ Wat gebeurt er op het moment van de doop?

 

Reacties zijn gesloten.